Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u zaken gaat doen met Urknu.nl

Voorwaarden Urknu.nl


 1. Urknu.nl bemiddelt bij verkoop, inkoop en verhuur van goederen op basis van een vraagprijs, vastgesteld door de opdrachtgever, in overleg met Urknu.nl
 2. Bij verkoop, inkoop of verhuur draagt Urknu.nl de vraagprijs af aan de opdrachtgever.
 3. De goederen blijven tot de verkoop/betaling eigendom van de opdrachtgever bij verhuur blijven de goederen eigendom van de opdrachtgever.
 4.  De bemiddelingsbemoeienissen hebben een looptijd van een maand, met uitzondering van verhuur, die termijn wordt vastgesteld in overleg met Urknu.nl en de opdrachtgever.
 5. Na afloop van genoemde termijnen geeft Urknu.nl de goederen weer uit handen, zonder dat er kosten in rekening gebracht worden, de bemiddelingstermijn kan verlengd worden, maar daar staat wel een prijsverlaging tegenover.
 6. Urknu.nl is nimmer aansprakelijk voor iets of wat of welke voortkomen uit de verkoop, inkoop of verhuur van de goederen, of door schade en diefstal, inbeslagname of enige andere calamiteiten etc. Urknu.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door iets of wat er ook gebeurd.
 7. Als de verkoop, inkoop en verhuur, binnen de bemiddelingstermijn geschieden door andere dan door Urknu.nl gemachtigde personen, blijven de afgesproken bemiddelingskosten ten alle tijden verschuldigd en direct opeisbaar.
 8. Activiteiten of enige andere stappen die door de opdrachtgever worden gedaan zonder medeweten van Urknu.nl worden alle bemiddelingsactiviteiten per direct beƫindigd, en zijn alle gemaakte kosten direct opeisbaar.
 9. Betalingen die geschieden van verkoop, inkoop of verhuur van de goederen gaan altijd via Urknu.nl contact of per bank voor dat de goederen worden overhandigd.
 10. Urknu.nl kan het contract zonder opgave van redenen beƫindigen op elk tijdstip dat zij zelf aangeven of nodig achten.
 11. Urknu.nl garandeert niet dat de tekst of foto's of enig ander materiaal die gebruikt worden op de website juist en accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden goederen goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn, en dat Urknu.nl onderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten, en dat derden geen misbruik zullen maken van onze website.
 12. De producten en/of goederen zit geen garantie, tenzij er schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 13. De koper, verkoper, inkoper, huurder dienen zelf voor transport zorg te dragen, Urknu.nl zal nimmer kosten gaan vergoeden die gemaakt zijn of gemaakt gaan worden met transport of vervoer.