Algemene voorwaarden bemiddeling


1.             Definities

1.1.       Opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Opdrachtnemer een Bemiddelingsopdracht verstrekt.

1.2.       Opdrachtnemer is Postparts bv/Urknu.nl, gevestigd te Urk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van            Koophandel onder nummer 75914212

1.3.       Bemiddelingsopdracht is een overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich tegenover Opdrachtgever verplicht om tegen betaling van een commissie als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming van een Contract tussen Opdrachtgever en een Derde.

1.4.       Contract is de overeenkomst van koop of verkoop van een object die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Derde.

1.5.       Derde is de partij die met Opdrachtgever een Contract sluit met betrekking tot de koop of verkoop van een object.

2.             Werkingssfeer algemene voorwaarden

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.2.       Indien de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de inhoud van de Bemiddelingsopdracht, dan prevaleert de inhoud van de Bemiddelingsopdracht.

2.3.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nieuwe of aanvullende Bemiddelingsopdrachten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komen.

3.             Werkzaamheden Opdrachtnemer

3.1.       Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en een potentiële koper of verkoper van een object. Opdrachtnemer is bevoegd om in naam en voor rekening van Opdrachtgever Contracten met Derden aan te gaan indien aan Opdrachtnemer een mondelinge, schriftelijke of digitale volmacht is verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt nooit partij bij een Contract en sluit geen Contracten op eigen naam.

3.2.       Tenzij anders overeengekomen omvat de Bemiddelingsopdracht uitsluitend de volgende diensten:

a.             advisering over de mogelijkheden om tot het Contract te komen;

b.             het voeren van onderhandelingen omtrent het Contract;

c.             het actief bevorderen van de totstandkoming van het Contract;

d.             het vastleggen van de afspraken tussen Opdrachtgever en de Derde;

e.             het begeleiden van de gebruikelijke afwikkeling van de koop/verkoopovereenkomst.

3.3.       Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming of uitvoering van het Contract.

3.4.       Opdrachtnemer voert uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Bemiddelingsopdracht en de door Opdrachtnemer in verband daarmee verrichte werkzaamheden.

4.             Informatievoorziening

4.1.       Opdrachtgever verplicht zich om op eigen initiatief Opdrachtnemer te voorzien van alle informatie, bescheiden en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van Bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, bescheiden en gegevens.

4.2.       Alle informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen die door Opdrachtnemer worden verstrekt omtrent het object of het eventuele Contract zijn indicatief en niet bindend. De juistheid van deze informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen wordt door Opdrachtnemer niet gegarandeerd.

4.3.       Opdrachtnemer kan vrijblijvend adviezen geven aan Opdrachtgever ten aanzien van de juiste uitvoering van het Contract, bijvoorbeeld over de wijze van transport of de keuze van de transporteur. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze adviezen en/of de uitvoering van werkzaamheden door derden op basis van deze adviezen.

5.             Duur en einde van de Bemiddelingsopdracht

5.1.       De Bemiddelingsopdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

5.2.       De Bemiddelingsopdracht eindigt door:

a.             de totstandkoming van het Contract tussen Opdrachtgever en de Derde.

b.             intrekking van de opdracht door Opdrachtgever;

c.             teruggaaf van de opdracht door Opdrachtnemer;

d.             ontbinding door een van de partijen.

5.3.       De Bemiddelingsopdracht kan door ieder der partij worden ontbonden wanneer er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen, welke tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt en de wederpartij bovendien is gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.             Commissie

6.1.       Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de overeengekomen commissie verschuldigd indien een Contract tot stand komt. Opdrachtnemer kan ook aanspraak maken op commissie, in het geval dat het Contract niet tot uitvoering komt door een oorzaak die niet aan Opdrachtnemer te wijten is.

6.2.       Indien Opdrachtgever de Bemiddelingsopdracht intrekt voor de totstandkoming van het Contract, zonder dat Opdrachtnemer van deze intrekking een verwijt kan worden gemaakt, kan Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten. Als na intrekking alsnog een Contract tot stand komt, dan heeft Opdrachtnemer alsnog recht op de volledige commissie.

6.3.       Als Opdrachtgever de factuur van Opdrachtnemer niet binnen de factuurtermijn heeft betaald wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer bevoegd om tot invordering over te gaan en alle (buiten)gerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.             Kosten

7.1.       Opdrachtnemer is bevoegd om met betrekking tot werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt om het Contract correct te kunnen afwikkelen (zoals het transport, import of export) in naam en voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan met derden.

7.2.       Indien mogelijk zal Opdrachtnemer over het inschakelen van derden vooraf overleg voeren met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken of vorderingen van deze derden.

8.             Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

8.1.       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de totstandkoming, uitvoering, niet-nakoming, wanprestatie of annulering van het Contract. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle schade, kosten en vorderingen van derden, voor zover verband houdende met het Contract en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen.

8.2.       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de informatie, bescheiden, gegevens, berekeningen of adviezen die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verstrekt.

8.3.       Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals omzetderving of winstderving is uitgesloten.

8.4.       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, tot ten hoogste het bedrag van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte commissie voor het object waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van € 500,-op jaarbasis.

9.             Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie, bescheiden en gegevens die tussen hen worden uitgewisseld vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten. Deze informatie, bescheiden en gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan in het kader van de Bemiddelingsopdracht.

10.         Klachten

10.1.   Een klacht over een tekortkoming in de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht of over de factuur van Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer te worden ingediend.

10.2.   Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

11.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de Bemiddelingsopdracht en de werkzaamheden van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.